RODO

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.wycofajcie.pl administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (zwany dalej: ADO lub Administrator): Fundacja Życie i Rodzina z siedzibą przy ul. Ogrodowej 28/30 lok. 104 w Warszawie, 00-896 Warszawa, KRS: 0000598904 (zwana dalej: Fundacją)

ADO dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. W czasie przeglądania strony internetowej www.wycofajcie.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika przetwarzane są na podstawie domniemanej zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa,
c) podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych.

 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane również w celu:

a) przesyłania przez Administratora oraz podmioty współpracujące biuletynu informacyjnego.

b) prowadzenia przez Administratora oraz podmioty współpracujące fundraisingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej

 1. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo przez okres funkcjonowania Fundacji;
 2. Celem przetwarzania danych jest realizowanie zadań statutowych Fundacji, co obejmuje m.in. informowanie o działaniach Fundacji w szczególności o kampaniach społecznych, możliwościach zaangażowania się i wspierania działań Fundacji.
 3. Podanie danych w celu złożenia podpisu pod petycją jest konieczne.
Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne (jak np. podpisanie petycji), uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
  a) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

b) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

c) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

d) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają ADO;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) ADO nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ADO, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony ADO, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Użytkownik, celem realizacji praw określonych powyżej, powinien skontaktować się z ADO.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
Zabezpieczenie danych

ADO podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Zmiany polityki Prywatności

ADO zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej.